"Under en regeringstid af vold og uretfærdighed"

"DURING A REIGN OF VIOLENCE AND INJUSTICE"

ENGLISH TRANSLATION IN ITALICS- det kan man kalde en eufemisme. En bortforklaring til tiders ugunst, større end menneskene selv.


- that is one h… of a euphemism. Explaining away the Kristallnacht to the disadvantage of a day and era beyond the action of man.


Mindeplade for synagogens ødelæggelse den 10. november 1938 i Freiburg/
Memorial plaque for the synagogue destroyed on November 10, 1938 in Freiburg.
Photo by me.

Men det var og blev mennesker, der forårsagede Krystalnatten, hvorunder synagogen brændte ned i Freiburg i 1938. Uanset mindestens senere bortforklaringer.

"For at ondskaben skal komme til magten, behøver gode mennesker blot at stå til", som Edmund Burke fastslog.

Lad os derfor markere dagen med en af dem, der blev ramt af lovens/retfærdighedens boomerang. Eichmann var ansvarlig for logistikken, der gjorde det muligt at sende så mange mennesker til deres endeligt i udryddelseslejrene. I et par årtier levede han efter krigen i Argentina under ny identitet, men det lykkedes at opspore ham og stille ham for retten i 1961. Året efter blev hans dødsdom eksekveret.

But it was undeniably human beings who caused the Kristallnacht during which the synagogue in Freiburg was burned down in 1938 regardless of the memorial's subsequent excuses.

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing". As stated by Edmund Burke.

Let us therefore mark the day with one of those who was faced with the boomerang of justice. Eichmann was responsible for the logistics that made it possible to send off that amount of humans to be murdered in the extermination camps. For a few decades after the war, he lived in Argentina under a new identity, but he was eventually tracked down and put to trial in 1961. The following year his death sentence was effectuated.


Michel Kichka, juni 2012.
- Jeg har intet andet gjort end at adlyde Førerens! ordrer!
- Og vi den menneskelige! retfærdighed!
Michel Kichka, June 2012.
- I have done nothing but obey the orders! of the Führer!
- And we the justice! of man!

Eichmann var et gennemgråt menneske. Under retssagen jamrede fotografer, tegnere og skriver sig over hans totale mangel på nuancer, men Michel Kichka har naglet, at heri lå farligheden. Den bedemandsgustengule ville ligefrem give ham indre liv, så den er denne gang lagt i rebet. Eichmann selv forbliver ren, skarp følelseskulde.

Hans rettergang med vidnesbyrd fra 1600 overlevende betød så stort og voldsomt et materiale, at holocaustforskningen blev en realitet.

Eichmann was a thoroughly gray man. During his trial photographers, illustrators and writes wailed at his total lack of nuances; there was nothing to report back home any different from the day before, but Michel Kichka have nailed that therein lies the danger. Eichmann's usual funeral sallow yellow would this time suggest an inner life, so the yellow is in the rope instead. Eichmann himself remains a sharp icy lack of empathy.

The trial's testimonials from 1600 survivors constituted such an extensive and forceful material that the Holocaust research ensued.


The cartoon shown is courtesy of Michel Kichka and must not be reproduced without his permission.


Popular posts