Cartoon of the Year 2016The Cartoon of the Year - a new honorary award of Danish Cartoonists: The Pentel Award / Pentel-prisen was announced today: 

Roald Als with "Pia as Madam Speaker"

Peter Klæstrup, Folkets Nisse 1865


Roald Als' cartoon is to be seen here and with Peter Klæstrup's announcer of 1865 let us without further ado go to the press release, English translation in italics below:


Som noget helt nyt har Danske Bladtegnere udvidet hædersprisen med en særlig pris for årets bladtegning. Prisen går til Roald Als for tegningen ’Pia som formand’ af Pia Kjærsgaard på Folketingets formandsstol.
”En lang tradition i dansk bladtegning er, at man bygger figurer op omkring politikere. Og det formsprog har Roald Als brugt meget. Han skaber sine egne metaforer. Det var ham, der tegnede Anders Fogh som en hulemand, Nyrup med den evige cykelhjelm og Pia Kjærsgaard som konen i muddergrøften. Årets tegning er en afslutning af det forløb, hvor hun nu står helt stueren på Folketingets talerstol, som i stedet er blevet sølet til,” forklarer Lars Refn om baggrunden for valget af Roald Als som prismodtager.

Bladtegner og bestyrelsesmedlem i Danske Bladtegnere, Adam O. er enig:
”Vi valgte tegningen, fordi den er afslutningen på en længere fortælling. Roald Als er virkelig god til at bygge en figur op. Han er mester i karikaturtegning og gør brug af det virkemiddel til ug og slange ved at skabe de her fortællinger ud over de kommenterende tegninger. De stærkeste satiretegninger er, når folk ser en mand med en kølle i hånden for sig, når de tænker på Anders Fogh Rasmussen – og det kan han. Han har tegnet Pia Kjærsgaard som konen i muddergrøften. Det er en kraftfuld fortælling, og her har han leveret en svirpende afslutning,” siger Adam O.

Markering af et vigtigt fag
Den nye pris for Årets Bladtegning er inspireret af Årets Pressefoto, hvor der også er flere kategorier.
”Dansk Journalistforbunds pressefotografer har formået at få deres pris til at vokse og blive en væsentlig spiller på medieområdet, og vi vil gerne løfte vores pris ved at tilføre denne kategori med en pris til en klassisk bladtegning, som på satireområdet har sat dagsordenen.”
Behovet for bladtegnernes hæderspris har aldrig været større, mener Lars Refn.
”Tiden har jo vist os, hvor enorm interessen er for vores arbejde. Det viser fx sagen med Steve Bells tegning af Lars Løkke som nazist. Det viser Anne Marie Steen Petersens tegning af Inger Støjberg med en flygtning, der bliver hængt på juletræet. Lige siden, vi blev sendt forrest i slagmarken i kampen for ytringsfriheden med Muhammedtegningerne, har man anset bladtegning for vigtig – så vigtig, at kunstnere som Lars Vilks har forsøgt at misbruge os. Derfor er det vigtigt at have en pris, hvor vi selv sætter dagsordenen,” siger Danske Bladtegneres formand Lars Refn.


Danish Cartoonists has extended the honorary award with a new, special award for Cartoon of the Year. The prize goes to Roald Als for drawing 'Pia as Madam Speaker' on Pia Kjærsgaard chairing the Danish Parliament.
"It has been a long tradition in Danish cartooning to create a character for a politician. It is an idiom Roald Als has put to great use creating his own metaphors. It was he, who drew Anders Fogh Rasmussen as a caveman, Nyrup with the eternal cycling helmet and Pia Kjærsgaard as the Fisherman's Wife in the hovel. This year's drawing is a completion of the last mentioned in which she now stands housebroken at the Parliamentary rostrum, which in turn has been soiled", explains Lars Refn on the reasons for choosing Roald Als.

Cartoonist and board member of Danish Cartoonists, Adam O. is in agreement:
"We chose the drawing because it is the completion of a narrative. of a long life Als is really good at creating a character. He is a master of caricature and makes use of the instrument to A+ by creating tales beyond the commenting cartoons. The strongest cartoons are when people see a man with a club in hand when they think of Anders Fogh Rasmussen - and this is what Roald master. He has drawn Pia Kjærsgaard as the Fishermans Wife in the hovel. It is a powerful story and here he delivered a culmination with a punch, "says Adam O.


Marking an important profession
The new award Cartoon of the Year is inspired by the Press Photo of the Year, in which there is likewise a number of categories.
"The press photographers in the Danish Union of Journalists have achieved to make their prize grow into a major player in the media field, and we want to boost our award by adding the category with an award for the classic cartoon, which has set the agenda in the field of satire".
The need for an honorary award in cartooning has never been greater, says Lars Refn.
"The time has indeed shown us how huge the interest is for our work. It is seen, for example, in the case of Steve Bell drawing Lars Løkke as a Nazi. It is seen in Anne Marie Steen Petersen drawing Inger Støjberg with a hanged refugee on the Christmas tree. From the time when we were sent into the battlefield as forerunners in the struggle for freedom of expression with the prophet cartoons, cartooning has been considered an important issue - so important that artists like Lars Vilks has tried to exploit us. It is important to have an award, where we set the agenda", says the chair of Danish cartoonists, Lars Refn.


CONGRATULATIONS ROALD ALSPopular posts